مصاحبه ریئس هیئت مدیره شرکت سازه های یاتاقان شهریار با معاوت علمی و فن آوریریاست جمهوری