Journal-Thrust Bearings


در این یاتاقان ها علاوه بر نیروهای شعایی ، نیروهای محوری نیز وجود دارد. این دسته از یاتاقان ها برخلاف ژورنال های تنها در قسمت دیواره ها نیز دارای بابیت بوده و در سمت دیواره ها نصب میگردد
اين ياتاقان که به صورت گسترده در مهار بارهاي سبک به کار گرفته ميشود، وظيفه تحمل نيروهاي محوري معکوس که گهگاهي رخ ميدهند را هم بر عهده دارد .