Tilting Pad Journal Bearings


مانند یاتاقان های ژورنال عمل مینمایند با این تفاوت که محیط یک دایره کامل را به چند قسمت کوچکتر تقسیم می کند که باقابلیت تنظیم موقعیت برای هر یک از تکه ها به صورت جداگانه وجود دارد . از مزایای این یاتاقان های امکان بازسازی در ابعاد کوچکتر و حتی به صورت یک تکه از مجموعه میباشد که این امر خود صرفه جویی در وقت و هزینه میباشد