Tilting Pad Thrust Bearings


این گروه نیز از لحاظ نوع تحمل نیروی وارده بر یاتاقان  مانند یاتاقان های تراست ولی از لحاظ شکل ظاهری مانند تیلتینگ پدها می باشند  . این گروه از یاتاقان ها با توجه به شکل و ساختار خود قابلیت باسازی و یا تعمیر حتی  یک عدد پد را فراهم مینمایند.