Cross Head Shoe Bearings


این کفشکها (shoes) که از مواد یاتاقانها white metal شکل گرفته اند بر روی صفحه هدایت کننده کراس هد(crosshead guide)حرکت رفت و برگشتی دارد . که این صفحه بلند هدایت کننده در راستای عمود فریم موتور به آن پیچ شده و متصل شده است.این صفحات بین هر دو سیلندر قرار دارد.
این مدل کفشک ها در کمپرسور های خطی ( رفت و برگشتی ) استفاده میشود کراس هد ها معمولا به دو صورت یک پارچه و یا کفشک های نصب شونده تولید میشود و در دو نوع فلز و بابیت و یا چدنی بدون بابیت تولید میگردد.