گواهینامه ها و افتخارات


لوح سپاس هرمزگان

تقدیر نامه توگا مپنا

تقدیرنامه شرکت مدیریت برق اصفهان

چهارمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

دومین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

چهاردهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

هفدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

پنجمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

ISO: 9001 : 2015

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت پالایش نفت آبادان